ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner


การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณโรงเรียนบางมุลนากภูมิภูมิวิทยา ซึ่งเป็นโมเดล บางมูลนากโมเดล  และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์


ผุ้อำนวยการโรงเรียน