ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธBanner


การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณโรงเรียนบางมุลนากภูมิภูมิวิทยา ซึ่งเป็นโมเดล บางมูลนากโมเดล  และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์


ผู้อำนวยการโรงเรียน


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


_________________________