ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner


ภาพกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา นำพาสู่ไทยแลนด์ 4.0 Open House 2018 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 โดยมวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดนิทรรศการ สาธิตการแสดงผลงานของนักเรียน ตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชมการแสดงของนักเรียน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน