---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ค่ายสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม