---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีกำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2562 ด้วย


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม