ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner

ชื่อ : นางสาวิตรี วงษ์ปัญญา

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : สิบเอกกฤษณะ เสาพรม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางวันทนี สุขกรม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางจินดา ภูวมาส

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญาตรี (ศษ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางวันดี สุขห่วง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวทรรศิกา อุไรประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสมคิด นางศรีพงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสงกรานต์ วิถีเทพ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน