ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธBanner

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิชา บัวศิริ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ศษ.ม.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายคณิศร ภัยชำนาญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสมปอง ป้องกัน

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ค.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวลักษณา ถิ่นผาแดง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ค.บ.
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายอัฑฒกานต์ สายแก้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


_________________________