ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธBanner

ชื่อ : นางสาวพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต (ศศ.ม.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสิริทัต กลั่นบุศย์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ศึกษาศาสตร์มหาบันฑิต (ศศ.ม.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายปรัชญา จันทร์ประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพงษ์พัฒน์ คุ้มภัย

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี (ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


_________________________