ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธBanner

ชื่อ : นายทศพล ภูวมาส

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายกชกร ปู่เถา

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาตรี (คบ.)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ นิลธานี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายปรีชา ก้องเกียรติสกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี (คศ.บ)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวอัญชลี กะการดี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญาตรี (ศษบ.)
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


_________________________