📌ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนระยะที่ 2 และระยะที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรุนแรงในหลายพื้นที่
.
โรงเรียนจึงขอประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ระยะที่ 2 (1 ก.ค. 2564) และนักเรียนระยะที่ 3 (16 ก.ค. 2564) ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โรงเรียนจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON-SITE เรียนปกติ ชดเชยจนครบหลักสูตร
.
โรงเรียนได้ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ 👉ON-HAND👈 เรียนที่บ้าน (โรงเรียนจัดส่งใบความรู้ ใบงาน ฯลฯ ให้นักเรียนที่บ้าน)
.
หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *