📌ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เกี่ยวกับการบริการอาหารให้แก่นักเรียนประจำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ ในประเทศไทยที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบอยู่ประจำและจัดบริการอาหารแก่นักเรียนประจำ