📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
✅ ปฏิบัติงานในโรงครัว
✅ ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป
✅ มีสัญชาติไทย
✅ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
✅ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ
✅ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร