📌ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – hand  ในระดับชั้น ป.1 – 6, ชั้น ม. 2 – 3 และชั้น ม.5-6    จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2. ทางโรงเรียนยังไม่มีนโยบายรับนักเรียนเข้ามาเรียน ในขณะนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3. กรณี สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร