📌ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

  1. นายภาสกร มากชุม
  2. นางสาวเพ็ชรัตน์ ทองเจริญ

ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเข้ารับการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

**หลักฐานในการทำสัญญาจ้างในประกาศ