📌ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนอยู่ที่บ้าน

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนอยู่ที่บ้าน (ที่เขียนใบยินยอมการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนแล้ว)
คำแนะนำเกี่ยว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer  : https://bit.ly/3mv4GhC
รายชื่อนักเรียนรับวัคซีน 11 ต.ค. 2564 (นักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ) : https://bit.ly/3uOj3RW
รายชื่อนักเรียนรับวัคซีน 12 ต.ค. 2564 (นักเรียนจังหวัดอื่น ๆ ) : https://bit.ly/3lhWDW4

#มาในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
#ผู้ปกครองต้องเป็นผู้พานักเรียนมารับวัคซีนที่โรงพยาบาล