?ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

         ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ 11-19 ตุลาคม 2564  และกำหนดภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น
          บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังประกาศ
          ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  รายงานตัวเข้ารับการทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี