📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งยาม
✅  ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
✅  ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
✅  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาภูมิทัศน์ต่าง ๆ
✅  ปฏิบัติหน้าที่รักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่าง ๆ
✅  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
✅  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์
✅  ดูแลบำรุงรักษารถยนต์
✅  ทำความสะอาดรถยนต์ หรือแก้ไขข้อขัดข้องของการใช้รถยนต์
✅  ปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารเพื่อช่วยให้งานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง
✅  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป
✅  มีสัญชาติไทย
✅  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
✅  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ
✅  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
✅  เพศชาย
✅  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ
✅  ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่
✅  มีใบอนุญาตขับรถยนต์
✅  มีประสบการณ์ มีทักษะ ความชำนาญในการขับรถยนต์
✅  มีความรู้ความสามารถด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปาพื้นฐาน ดูแลรักษาตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับให้สวยงาม ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน
✅  มีใจรักการบริการ
✅  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..