📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานโรงครัว จำนวน 4 อัตรา

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
✅ ปฏิบัติงานในโรงครัว
✅ ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป
✅ มีสัญชาติไทย
✅ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
✅ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ
✅ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
✅ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
✅  ปฏิบัติงานในโรงครัว
✅  ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่

ดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..