?ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ มีนักเรียนพักอาศัยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบกับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรมีจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ จากเดิมวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565