?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
✅ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
✅ ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ
✅ อัตราว่าง ๑ อัตรา
     (๑) ครูผู้สอนรายวิชาเอกศิลปศึกษา

✅ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
    ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ๓) จัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน,ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำเรือนนอน
    ๔) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
    ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

✅ ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมร้อยละ ๕
✅ สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
✅ ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติ ไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทางการศึกษาอื่น หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เป็นคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้ในการสมัครสอบ ให้ใช้หลักฐานที่ครุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ คือ (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (๓) หนังสือรับรองสิทธิ ตามพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุสงฆ์ สามณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

การรับสมัคร
✅ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

✅ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน ๓ รูป)
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่าง เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)/สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู/สำเนาบัตรผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๓๐วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้
       ๑.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
       ๒.วัณโรคในระยะติดต่อ
       ๓.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
       ๔.โรคติดยาเสพติดให้โทษ
       ๕.โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยและโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ