?ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ขอบเขตข้อปฏิบัติ                                                                                                    

 ตำแหน่งพี่เลี้ยง

✅ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนพิการและนักเรียนประจำ

✅ ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ ตกแต่งรักษาความสะอาดบริเาณโรงเรียน ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน บำรุงดูแลภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม

✅ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานขับรถยนต์

✅ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์

✅ ดูแลบำรุงรักษารถยนต์

✅ ทำความสะอาดรถยนต์ หรือแก้ไขข้อขัดข้องของการใช้รถยนต์

✅  ปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารเพื่อช่วยให้งานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง                            

✅  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                 

คุณสมบัติทั่วไป

✅มีสัญชาติไทย 

✅มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์

✅ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ                                                            

✅ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ                                                                      

✅ ไม่เป็นผู้เคยรับโทษ จำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งพี่เลี้ยง

✅ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
✅ ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ ตกแต่งรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน บำรุงรักษาต้นไม้ในโรงเรียน
✅ มีความรู้ความสามารถด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปาพื้นฐาน ดูแลรักษาตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับให้สวยงาม ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน

✅มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

✅มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา

พนักงานขับรถยนต์  

✅เพศชาย
✅ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
✅ มีประสบการณ์ มีทักษะ ความชำนาญในการขับรถยนต์ ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล และต่างจังหวัด
✅ มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
✅ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีใจรักการบริการ
✅  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ดาวน์โหลดใบสมัคร :   https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *