?ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
✅ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
✅ อัตราว่าง ๑ อัตรา
     (๑) ชื่อตำแหน่ง  พนักงานธุรการ

✅ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

๑) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ ด้านการรับ-ส่ง บันทึกเสนอ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือเอกสารของโรงเรียน

๒) ปฎิบัติหน้าที่การรับ-ส่งเอกสาร ระบบ Office

๓) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

๔) งานจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการบันทึกข้อความตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) จัดพิมพ์หนังสือออกติดต่อหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ

๖) รับ-ส่งหนังสือเข้า – ออกให้ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน

๗) การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน

๘) งานการประสาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการประชาชน หรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๙) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

✅ ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท
✅ ระยะเวลาการจ้าง ที่ได้รับจัดสรรอัตราและงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสรรหา และคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษ จำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๗) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

(๘) ไม่เคยเป็นผู้ลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร
✅ วัน เวลาและสถานที่รับสมัครประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

✅ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน  ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  ๒ รูป

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  ๑  ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ

(๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

(๕) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

(๖) ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับสมัคร(ฉบับจริงเท่านั้น) จำนวน  ๑ ฉบับ       

ทั้งนี้ ให้สำเนาหลักฐานตามข้อ (๑), (๒), (๓), (๔), (๕) โดยผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

เงื่อนไขในการสมัคร  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ที่รับสมัครมิได้

พนักงานธุรการ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.