พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี /ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ

นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียนจบแล้วองคมนตรี และคณะได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม สอบถามถึงปัญหาและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เดินทางชมพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี , ชมการแสดงของนักเรียน และร่วมปล่อยปลาเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวพระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่โรงเรียนฯ องคมนตรี ได้มอบกระเป๋าเป้พระราชทาน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและคณะครู แล้วเยี่ยมชมนิทรรศการในพระราชดำริ , กิจกรรมการเรียนการสอน , กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ

Leave a Comment

Your email address will not be published.