การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำความดีมีคุณธรรมความซื่อสัตย์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต หัวข้อ Correct or Corrupt โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *