โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักธรรม จริยธรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีแกนนำทุกห้องเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *