การดูแลสุขภาพช่องปาก

วันที่ 20 มกราคมพ.ศ 2566 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพราะช่องปากเป็นประตูด่านแรกที่เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ เป็นปัญหาสำคัญของทันตะสุขภาพที่พบมากในเด็กนักเรียนประถมศึกษาทำให้เกิดการสูญเสียทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้และแก้ไขไม่ให้ลุกลามได้ โดยการให้ความรู้สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี และสามารถแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามของโรค งานอนามัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมอบรม เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *