แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)