พิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563

พิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ โดยมี นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะครูเข้าศึกษาการจัดนิทรรศการด้านการศึกษา ของโรงเรียนต่าง ๆ อีกด้วย

?ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป อัตราว่าง ๑ อัตรา     (๑) ชื่อตำแหน่ง  พนักงานธุรการ  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ๑) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ ด้านการรับ-ส่ง บันทึกเสนอ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือเอกสารของโรงเรียน ๒) ปฎิบัติหน้าที่การรับ-ส่งเอกสาร ระบบ Office ๓) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ๔) งานจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการบันทึกข้อความตามที่ได้รับมอบหมาย ๕) จัดพิมพ์หนังสือออกติดต่อหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ ๖) รับ-ส่งหนังสือเข้า – ออกให้ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน ๗) การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน ๘) งานการประสาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น …

?ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ Read More »

?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกช่างทองหลวง 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ อัตราว่าง ๑ อัตรา     (๑) ครูผู้สอนรายวิชาช่างทองหลวง  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ    ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ๓) จัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน,ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำเรือนนอน    ๔) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมร้อยละ ๕ สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรคุณสมบัติทั่วไป(๑) มีสัญชาติ ไทย(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย(๔) …

?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกช่างทองหลวง 1 อัตรา Read More »

?ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ขอบเขตข้อปฏิบัติ                                                                                …

?ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา Read More »

?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ อัตราว่าง ๑ อัตรา     (๑) ครูผู้สอนรายวิชาเอกศิลปศึกษา  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ    ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ๓) จัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน,ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำเรือนนอน    ๔) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมร้อยละ ๕ สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรคุณสมบัติทั่วไป(๑) มีสัญชาติ ไทย(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย(๔) …

?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา Read More »

?ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา

ตามที่ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนนั้น  บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร2. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนดประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

?ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ มีนักเรียนพักอาศัยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบกับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรมีจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ จากเดิมวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ อัตราว่าง ๖ อัตรา     (๑) ครูผู้สอนรายวิชาเอกคณิตศาสตร์     (๒) ครูผู้สอนรายวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป     (๓) ครูผู้สอนรายวิชาเอกสังคมศึกษา     (๔) ครูผู้สอนรายวิชาเอกการเงินและการบัญชี     (๕) ครูผู้สอนรายวิชาเอกประถมศึกษา     (๖) ครูผู้สอนรายวิชาเอกฟิสิกส์ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ    ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ๓) จัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ๔) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ …

?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา Read More »

?ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานโรงครัว จำนวน 1 อัตรา ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในโรงครัว ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้  ปฏิบัติงานในโรงครัว  ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..