admin

📌ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ มีนักเรียนพักอาศัยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบกับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรมีจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ จากเดิมวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครูผู้สอน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 22 มกราคม 2565 นั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1ค) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ – รายละเอียดในประกาศ – มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

📌ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ อัตราว่าง ๖ อัตรา     (๑) ครูผู้สอนรายวิชาเอกคณิตศาสตร์     (๒) ครูผู้สอนรายวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป     (๓) ครูผู้สอนรายวิชาเอกสังคมศึกษา     (๔) ครูผู้สอนรายวิชาเอกการเงินและการบัญชี     (๕) ครูผู้สอนรายวิชาเอกประถมศึกษา     (๖) ครูผู้สอนรายวิชาเอกฟิสิกส์ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ    ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ๓) จัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ๔) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ …

📌ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา Read More »

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานโรงครัว จำนวน 1 อัตรา ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในโรงครัว ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้  ปฏิบัติงานในโรงครัว  ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..  

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานโรงครัว จำนวน 4 อัตรา ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในโรงครัว  ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติทั่วไป  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้   ปฏิบัติงานในโรงครัว   ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..

📌ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวดประจำปีการศึกษา 2/2564

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน ๙ หมวด ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีคัดเลือกนั้น การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค ประจำปีการศึกษา 2/2564 ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติตำแหน่งยาม  ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาภูมิทัศน์ต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าที่รักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ต่าง ๆ   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์  ดูแลบำรุงรักษารถยนต์  ทำความสะอาดรถยนต์ หรือแก้ไขข้อขัดข้องของการใช้รถยนต์  ปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารเพื่อช่วยให้งานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติทั่วไป  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง  เพศชาย  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ   ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่  มีใบอนุญาตขับรถยนต์  มีประสบการณ์ …

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา Read More »

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานโรงครัว จำนวน 4 อัตรา ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในโรงครัว  ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติทั่วไป  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้   ปฏิบัติงานในโรงครัว   ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..