ประกาศโรงเรียน

📌ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ นายภาสกร มากชุม นางสาวเพ็ชรัตน์ ทองเจริญ ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเข้ารับการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี **หลักฐานในการทำสัญญาจ้างในประกาศ

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา

 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ .  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการมาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ เพื่อประเมินคุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

📌ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1. ยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – hand  ในระดับชั้น ป.1 – 6, ชั้น ม. 2 – 3 และชั้น ม.5-6    จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 2. ทางโรงเรียนยังไม่มีนโยบายรับนักเรียนเข้ามาเรียน ในขณะนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 3. กรณี สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในโรงครัว ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ดาวน์โหลดใบสมัคร

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว  ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

📌ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เกี่ยวกับการบริการอาหารให้แก่นักเรียนประจำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ ในประเทศไทยที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบอยู่ประจำและจัดบริการอาหารแก่นักเรียนประจำ   

📌ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในโรงครัว ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

📌ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนระยะที่ 2 และระยะที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ . โรงเรียนจึงขอประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ระยะที่ 2 (1 ก.ค. 2564) และนักเรียนระยะที่ 3 (16 ก.ค. 2564) ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โรงเรียนจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON-SITE เรียนปกติ ชดเชยจนครบหลักสูตร . โรงเรียนได้ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ 👉ON-HAND👈 เรียนที่บ้าน (โรงเรียนจัดส่งใบความรู้ ใบงาน ฯลฯ ให้นักเรียนที่บ้าน) . หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป