ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิธีวางพวงมาลาของคณะลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธี วางพวงมาลาของคณะลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ถวายบังคม และถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ ในพิธีถวายบังคมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 พระปรเมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมี นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน โดยโรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญที่ทุกๆฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปประธรรม ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรน้ำและใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เกิดความมีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรและความปลอดภัยทางท้องถนน

สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวนอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรและความปลอดภัยทางท้องถนนกับแกนนำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

นางนันธิญา ศรีจิตรพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาการในนามของโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

การประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รอง ผอ.สพม.กาญจนบุรี เป็นประธานกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี /ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียนจบแล้วองคมนตรี และคณะได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม สอบถามถึงปัญหาและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เดินทางชมพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี , ชมการแสดงของนักเรียน และร่วมปล่อยปลาเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวพระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่โรงเรียนฯ องคมนตรี ได้มอบกระเป๋าเป้พระราชทาน ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและคณะครู แล้วเยี่ยมชมนิทรรศการในพระราชดำริ , …

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี Read More »

พิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563

พิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ โดยมี นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะครูเข้าศึกษาการจัดนิทรรศการด้านการศึกษา ของโรงเรียนต่าง ๆ อีกด้วย