Slider001
Slider002
Slider003
กำหนดการรับนักเรียนกลับภูมิลำเนาและปิดภาคเรียน
previous arrow
next arrow

ประกาศโรงเรียน

กำหนดการรับนักเรียนกลับภูมิลำเนาและปิดภาคเรียน

กำหนดการรับนักเรียนกลับภูมิลำเนาและปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565เวลา 8.30-16.30 น.ผู้ปกครองนำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการรับนักเรียนผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

?ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ...

?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกช่างทองหลวง 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ...

?ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ โดยมี นายเกริกเกียรติ...

อ่านเพิ่มเติม
Facebook

ข้อมูลการเดินทาง
รองรัตนา
รองกฤษณะ (1)
รองโย่ง (1)
รองกุ้ง (1)
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร