นายเกริกเกียรติ อินเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัตนา คงคล้าย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

สิบเอกกฤษณะ เสาพรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไปและบุคคล

นายนัฐวุฒิ เอมทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน